ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតស៊េរី Deutz

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖

Deutz ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយ NA Otto & Cie ក្នុងឆ្នាំ 1864 ដែលជាការផលិតម៉ាស៊ីនឯករាជ្យឈានមុខគេរបស់ពិភពលោកដែលមានប្រវត្តិវែងជាងគេ។ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញផ្នែកម៉ាស៊ីនពេញលេញ DEUTZ ផ្តល់នូវម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតដែលត្រជាក់ដោយទឹក និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលចាប់ពី 25kW ដល់ 520kw ដែលអាចប្រើបានយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស្វកម្ម សំណុំម៉ាស៊ីនភ្លើង គ្រឿងយន្តកសិកម្ម រថយន្ត ក្បាលរថភ្លើង នាវា និងរថយន្តយោធា។ .មានរោងចក្រម៉ាស៊ីន Detuz ចំនួន 4 នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ មានអាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន 17 និងរោងចក្រសហការនៅជុំវិញពិភពលោកដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតចាប់ពី 10 ដល់ 10000 សេះ និងថាមពលម៉ាស៊ីនភ្លើងមានចាប់ពី 250 សេះ ដល់ 5500 សេះ។Deutz មានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួន 22 មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មចំនួន 18 មូលដ្ឋានសេវាកម្មចំនួន 2 និងការិយាល័យចំនួន 14 នៅទូទាំងពិភពលោក ដៃគូសហគ្រាសជាង 800 បានសហការជាមួយ Deutz ក្នុង 130 ប្រទេស។


 • :
 • 50HZ

  60HZ

  ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

  ស្លាកផលិតផល

  ម៉ូដែល GENSET PRIME POWER
  (KW)
  PRIME POWER
  (KVA)
  ថាមពលឈរ
  (KW)
  ថាមពលឈរ
  (KVA)
  ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីន
  បានវាយតម្លៃ
  ថាមពល
  (KW)
  បើក ការពារសំឡេង ឈុតខ្លីៗ
  TBF22 16 20 18 22 BFM3 G1 20 O O O
  TBF33 24 30 26 33 BFM3 G2 29 O O O
  TBF50 36 45 40 50 BFM3T 40 O O O
  TBF55 40 50 44 55 BFM3C 45 O O O
  TBF66 48 60 53 66 BF4M2012 54 O O O
  TBF83 60 75 66 83 BF4M2012C G1 71 O O O
  TBF103 75 94 83 ១០៣ BF4M2012C G2 85 O O O
  TBF110 80 ១០០ 88 ១១០ BF4M1013EC G1 97 O O O
  TBF125 90 ១១៣ 99 ១២៥ BF4M1013EC G2 ១០៥ O O O
  TBF138 ១០០ ១២៥ ១១០ ១៣៨ BF4M1013FC ១១៧ O O O
  TBF165 ១២០ ១៥០ ១៣២ ១៦៥ BF6M1013EC G1 ១៤៦ O O O
  TBF200 ១៤៥ ១៨១ ១៦០ ២០០ BF6M1013EC G2 ១៦០ O O O
  TBF206 ១៥០ ១៨៨ ១៦៥ ២០៦ BF6M1013FC G2 ១៦៦ O O O
  TBF220 ១៦០ ២០០ ១៧៦ ២២០ BF6M1013FC G3 ១៨៣ O O O
  TBF250 ១៨០ ២២៥ ២០០ ២៥០ BF6M1015-LAGA ២០៨ O O O
  TBF275 ២០០ ២៥០ ២២០ ២៧៥ TCD8.0 ២២៥ O O O
  TBF275 ២០០ ២៥០ ២២០ ២៧៥ BF6M1015C-LAG1A ២២៨ O O O
  TBF303 ២២០ ២៧៥ ២៤២ ៣០៣ BF6M1015C-LAG2A ២៥៦ O O O
  TBF344 ២៥០ ៣១៣ ២៧៥ ៣៤៤ BF6M1015C-LAG3A ២៨២ O O O
  TBF385 ២៨០ ៣៥០ ៣០៨ ៣៨៥ BF6M1015C-LAG4 ៣១០ O O O
  TBF413 ៣០០ ៣៧៥ ៣៣០ ៤១៣ BF6M1015CP-LAG ៣២៨ O O O
  TBF481 ៣៥០ ៤៣៨ ៣៨៥ ៤៨១ BF8M1015C-LAG1A ៣៨៨ O O O
  TBF500 ៣៦០ ៤៥០ ៣៩៦ ៤៩៥ BF8M1015C-LAG2 ៤០៣ O O O
  TBF523 ៣៨០ ៤៧៥ ៤១៨ ៥២៣ BF8M1015CP-LAG1A ៤១៣ O O O
  TBF550 ៤០០ ៥០០ ៤៤០ ៥៥០ BF8M1015CP-LAG2 ៤៤៨ O O O
  TBF564 ៤១០ ៥១៣ ៤៥១ ៥៦៤ BF8M1015CP-LAG3 ៤៥៨ O O O
  TBF591 ៤៣០ ៥៣៨ ៤៧៣ ៥៩១ BF8M1015CP-LAG4 ៤៨០ O O O
  TBF625 ៤៥០ ៥៦៣ ៥០០ ៦២៥ BF8M1015CP-LAG5 ៥០៩ O O O
  TBF756 ៥៥០ ៦៨៨ ៦០៥ ៧៥៦ HC12V132ZL-LAG1A ៦០០ O O
  TBF825 ៦០០ ៧៥០ ៦៦០ ៨២៥ HC12V132ZL-LAG2A ៦៦៦ O O
  ម៉ូដែល GENSET PRIME POWER
  (KW)
  PRIME POWER
  (KVA)
  ថាមពលឈរ
  (KW)
  ថាមពលឈរ
  (KVA)
  ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីន
  បានវាយតម្លៃ
  ថាមពល
  (KW)
  បើក ការពារសំឡេង ឈុតខ្លីៗ
  TBF28 20 25 22 28 BFM3 G1 25 O O O
  TBF39 28 35 31 39 BFM3 G2 34 O O O
  TBF50 36 45 40 50 BFM3T 45 O O O
  TBF63 45 56 50 63 BFM3C 55 O O O
  TBF69 50 63 55 69 BF4M2012 63 O O O
  TBF83 60 75 66 83 BF4M2012C G1 79 O O O
  TBF110 80 ១០០ 88 ១១០ BF4M2012C G2 96 O O O
  TBF125 90 ១១៣ 99 ១២៥ BF4M1013EC G1 ១០៥ O O O
  TBF138 ១០០ ១២៥ ១១០ ១៣៨ BF4M1013EC G2 ១១៥ O O O
  TBF150 ១១០ ១៣៨ ១២១ ១៥០ BF4M1013FC ១២៤ O O O
  TBF165 ១២០ ១៥០ ១៣២ ១៦៥ BF6M1013EC G1 ១៥៥ O O O
  TBF206 ១៥០ ១៨៨ ១៦៥ ២០៦ BF6M1013EC G2 ១៨១ O O O
  TBF220 ១៦០ ២០០ ១៧៦ ២២០ BF6M1013FC G2 ១៨៦ O O O
  TBF250 ១៨០ ២២៥ ១៩៨ ២៥០ BF6M1013FC G3 ២០៤ O O O
  TBF275 ២០០ ២៥០ ២២០ ២៧៥ TCD8.0 ២៤៥ O O O
  TBF303 ២២០ ២៧៥ ២៤២ ៣០៣ TCD8.0 ២៤៥ O O O
  TBF275 ២០០ ២៥០ ២២០ ២៧៥ BF6M1015-LAGB ២២៥ O O O
  TBF303 ២២០ ២៧៥ ២៤២ ៣០៣ BF6M1015C-LAG1B ២៤៤ O O O
  TBF344 ២៥០ ៣១៣ ២៧៥ ៣៤៤ BF6M1015C-LAG2B ២៧៩ O O O
  TBF385 ២៨០ ៣៥០ ៣០៨ ៣៨៥ BF6M1015C-LAG3B ៣០៦ O O O
  TBF413 ៣០០ ៣៧៥ ៣៣០ ៤១៣ BF6M1015CP-LAG1B ៣២០ O O O
  TBF440 ៣២០ ៤០០ ៣៥២ ៤៤០ BF6M1015CP-LAG2B ៣៥១ O O O
  TBF500 ៣៦០ ៤៥០ ៣៩៦ ៥០០ BF8M1015C-LAG1B ៤០៨ O O O
  TBF523 ៣៨០ ៤៧៥ ៤១៨ ៥២៣ BF8M1015CP-LAG1B ៤២៩ O O O
  TBF550 ៤០០ ៥០០ ៤៤០ ៥៥០ BF8M1015CP-LAG2B —— O O O
  TBF625 ៤៥០ ៥៦៣ ៤៩៥ ៦២៥ BF8M1015CP-LAG3B ៥០០ O O O
  TBF756 ៥៥០ ៦៨៨ ៦០៥ ៧៥៦ HC12V132ZL-LAG1B ៦០០ O O
  TBF825 ៦០០ ៧៥០ ៦៦០ ៨២៥ HC12V132ZL-LAG2B ៦៦៦ O O

  Deutz មានភាពល្បីល្បាញដោយសារម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត ត្រជាក់ខ្យល់។នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទឹកថ្មី (1011, 1012, 1013, 1015 ។ល។) ដែលមានថាមពលពី 30kW ទៅ 440kw ។ស៊េរីម៉ាស៊ីនស៊េរីថ្មីនេះ មានលក្ខណៈនៃទំហំតូច ថាមពលខ្ពស់ សំលេងរំខានទាប ការបំភាយល្អ និងការចាប់ផ្តើមត្រជាក់ងាយស្រួល ដែលអាចបំពេញតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃការបំភាយដ៏តឹងរ៉ឹងនៅក្នុងពិភពលោក និងមានទីផ្សារធំទូលាយ។
  ក្រុមហ៊ុន DEUTZ (Dalian) Engine Co., Limited ត្រូវបានសហការវិនិយោគដោយ DEUTZ AG (ស្ថាបនិកម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតនៅលើពិភពលោក) ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និង FAW (ក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៃឧស្សាហកម្មរថយន្តចិន) នៅក្នុងប្រទេសចិន។
  ក្រុមហ៊ុនបានគ្រប់គ្រងវេទិកាផលិតផលចំនួនបី (ស៊េរី C, E និង D) ដែលមានថាមពលពី 16 ទៅ 225 គីឡូវ៉ាត់ (kw) ។ផលិតផលនេះគឺកាត់គែម ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ សេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថាន ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាម៉ាស៊ីនដ៏ល្អសម្រាប់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត Set.By គុណធម៌នៃឥទ្ធិពលម៉ាកលំដាប់ពិភពលោក ប្រព័ន្ធ R&D ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម ប្រព័ន្ធថាមពល ការរកប្រាក់ចំណេញ និងយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ។ ក្រុមហ៊ុនប្តេជ្ញាបំពេញតម្រូវការយ៉ាងពេញលេញរបស់អតិថិជនក្នុង និងក្រៅប្រទេស។

  ក្រុមហ៊ុន Hebei Huabei Diesel Engine Co., Ltd. បានណែនាំផ្តាច់មុខនូវ Deutz 1015 series និង 2015 series water-cooled engine licences ក្លាយជាសហគ្រាសក្នុងស្រុកដំបូងគេដែលផលិតម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតខ្យល់ និងទឹកដែលមានថាមពលខ្ពស់ក្នុងពេលតែមួយ។ក្នុងឆ្នាំ 2015 ក្រុមហ៊ុនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណបច្ចេកវិទ្យា TCD12.0/16.0 ជាមួយក្រុមហ៊ុន Deutz និងបានណែនាំបច្ចេកវិទ្យាផ្លូវដែកធម្មតាដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ដែលធ្វើឱ្យកម្រិតបច្ចេកទេសនៃម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតស៊េរី 132 ឈានដល់កម្រិតកម្រិតខ្ពស់អន្តរជាតិ។ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃបច្ចេកវិទ្យាផលិតផលសម្រេចបាននូវទីតាំងនៃម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតស៊េរី 132 នៅក្នុងទីផ្សារយោធា និងស៊ីវិល ហើយក៏បានចាក់គ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរ។នៅក្នុងកិច្ចការទីបី ក្រុមហ៊ុន Huachai បានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវមនោគមវិជ្ជាណែនាំប្រតិបត្តិការនៃ "ការតម្រង់ទិសយោធា អន្តរកម្មយោធា-ស៊ីវិល លក្ខណៈឆ្នើម និងរបកគំហើញសំខាន់ៗ" ហើយបានយកការសាងសង់សហគ្រាសពិសេសដែលមានថាមពលខ្ពស់ជាគោលដៅរបស់ខ្លួន និង បានធ្វើកំណែទម្រង់។ផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការច្នៃប្រឌិត។តាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរ គុណភាពនៃប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចសាជីវកម្មត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំង សូចនាករសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដូចជាប្រាក់ចំណូលប្រតិបត្តិការ និងប្រាក់ចំណេញបានកើនឡើងទ្វេដង ហើយសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបានកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់។រចនាសម្ព័នផលិតផល និងទីផ្សារបានដឹងពីការបំប្លែងពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៅជាទឹកត្រជាក់ និងទឹកត្រជាក់តាមខ្យល់។រចនាសម្ព័នធុរកិច្ចក៏បានផ្លាស់ប្តូរពីផលិតផលយោធាដើមទៅយោធា និងស៊ីវិល។ផលិតផលសម្រេចបាននូវការធ្វើពិពិធកម្ម និងសៀរៀល ហើយមានមាត្រដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន ជាមួយនឹងទីផ្សារ និងទីផ្សារលក្ខណៈ ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមលើផ្លូវនៃការអភិវឌ្ឍន៍គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត Deutz


 • មុន៖
 • បន្ទាប់៖

 • ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ