ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតស៊េរី Cummins

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖

Cummins មានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Indiana សហរដ្ឋអាមេរិក។Cummins មានភ្នាក់ងារចែកចាយចំនួន 550 នៅក្នុងប្រទេសជាង 160 ដែលបានបណ្តាក់ទុនជាង 140 លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសចិន។ក្នុងនាមជាអ្នកវិនិយោគបរទេសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មម៉ាស៊ីនរបស់ចិន មានក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរួមគ្នាចំនួន 8 និងសហគ្រាសផលិតដែលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសចិន។DCEC ផលិតម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតស៊េរី B, C និង L ខណៈពេលដែល CCEC ផលិតម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតស៊េរី M, N និង KQ ។ផលិតផលបំពេញតាមស្តង់ដារ ISO 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1, GB 1105, GB/T 2820, CSH 22-2, VDE 0530 និង YD/T 502-2000 “តម្រូវការម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតកំណត់សម្រាប់ទូរគមនាគមន៍ ”។

 


50HZ

60HZ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

ម៉ូដែល GENSET PRIME POWER
(KW)
PRIME POWER
(KVA)
ថាមពលឈរ
(KW)
ថាមពលឈរ
(KVA)
ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីន
បានវាយតម្លៃ
ថាមពល
(KW)
បើក ការពារសំឡេង ឈុតខ្លីៗ
TC22 16 20 18 22 4B3.9-G11 20 O O O
TC28 20 25 22 28 4B3.9-G12 27 O O O
TC30 22 28 24 30 4B3.9-G12 27 O O O
TC33 24 30 26 33 4B3.9-G12 27 O O O
TC28 20 25 22 28 4B3.9-G1 24 O O O
TC28 20 25 22 28 4B3.9-G2 24 O O O
TC30 22 28 24 30 4B3.9-G1 24 O O O
TC30 22 28 24 30 4B3.9-G2 24 O O O
TC44 32 40 35 44 4BT3.9-G1 36 O O O
TC44 32 40 35 44 4BT3.9-G2 36 O O O
TC55 40 50 44 55 4BTA3.9-G2 50 O O O
TC63 45 56 50 63 4BTA3.9-G2 50 O O O
TC69 50 63 55 69 4BTA3.9-G11 70 O O O
TC83 60 75 66 83 4BTA3.9-G11 70 O O O
TC83 60 75 66 83 6BT5.9-G1 86 O O O
TC83 60 75 66 83 6BT5.9-G2 86 O O O
TC103 75 94 83 ១០៣ 6BT5.9-G1 86 O O O
TC103 75 94 83 ១០៣ 6BT5.9-G2 86 O O O
TC110 80 ១០០ 88 ១១០ 6BT5.9-G2 96 O O O
TC125 90 ១១៣ 99 ១២៥ 6BTA5.9-G2 ១០៦ O O O
TC138 ១០០ ១២៥ ១១០ ១៣៨ 6BTAA5.9-G2 ១២០ O O O
TC150 ១១០ ១៣៨ ១២១ ១៥០ 6BTAA5.9-G2 ១២០ O O O
TC165 ១២០ ១៥០ ១៣២ ១៦៥ 6BTAA5.9-G12 ១៤០ O O O
TC165 ១២០ ១៥០ ១៣២ ១៦៥ 6CTA8.3-G1 ១៦៣ O O O
TC165 ១២០ ១៥០ ១៣២ ១៦៥ 6CTA8.3-G2 ១៦៣ O O O
TC200 ១៤៥ ១៨១ ១៦០ ២០០ 6CTA8.3-G1 ១៦៣ O O O
TC200 ១៤៥ ១៨១ ១៦០ ២០០ 6CTA8.3-G2 ១៦៣ O O O
TC220 ១៦០ ២០០ ១៧៦ ២២០ 6CTAA8.3-G2 ១៨៣ O O O
TC250 ១៨០ ២២៥ ២០០ ២៥០ 6LTAA8.9-G2 ២២០ O O O
TC275 ២០០ ២៥០ ២២០ ២៧៥ 6LTAA8.9-G2 ២២០ O O O
TC275 ២០០ ២៥០ ២២០ ២៧៥ 6LTAA8.9-G3 ២៣០ O O O
TC275 ២០០ ២៥០ ២២០ ២៧៥ NT855-GA ២៥៤ O O O
TC275 ២០០ ២៥០ ២២០ ២៧៥ MTA11-G2 ២៤៦ O O O
TC303 ២២០ ២៧៥ ២៤២ ៣០៣ NT855-GA ២៥៤ O O O
TC303 ២២០ ២៧៥ ២៤២ ៣០៣ NTA855-G1A ២៩១ O O O
TC344 ២៥០ ៣១៣ ២៧៥ ៣៤៤ MTAA11-G3 ៣១០ O O O
TC344 ២៥០ ៣១៣ ២៧៥ ៣៤៤ NTA855-G1B ៣២១ O O O
TC385 ២៨០ 20 ៣០៨ ៣៨៥ NTA855-G2A ៣៤៣ O O O
TC385 ២៨០ ៣៥០ ៣០៨ ៣៨៥ NTA855-G4 ៣៥១ O O O
TC413 ៣០០ ៣៧៥ ៣៣០ ៤១៣ NTAA855-G7 ៣៧៧ O O O
TC440 ៣២០ ៤០០ ៣៥២ ៤៤០ NTAA855-G7A ៤០៧ O O O
TC440 ៣២០ ៤០០ ៣៥២ ៤៤០ QSNT-G3 ៣៩២ O O O
TC500 ៣៦០ ៤៥០ ៣៩៦ ៥០០ KTA19-G3 ៤៤៨ O O O
TC550 ៤០០ ៥០០ ៤៤០ ៥៥០ KTA19-G3A ៥០៤ O O O
TC550 ៤០០ ៥៩១ ៤៤០ ៥៥០ KTA19-G4 ៥០៤ O O O
TC625 ៤៥០ ៥៦៣ ៤៩៥ ៦១៩ KTA19-G8 ៥៧៥ O O O
TC660 ៤៨០ ៦០០ ៥២៨ ៦៦០ KTA19-G8 ៥៧៥ O O O
TC688 ៥០០ ៦២៥ ៥៥០ ៦៨៨ KTAA19-G6A ៦១០ O O
TC715 ៥២០ ៦៥០ ៥៧២ ៧១៥ QSK19-G4 ៦៣៤ O O
TC825 ៦០០ ៧៥០ ៦៦០ ៨២៥ KTA38-G2 ៧៣១ O O
TC880 ៦៤០ ៨០០ ៧០៤ ៨៨០ KTA38-G2B ៧៨៩ O O
TC1000 ៧២០ ៩០០ ៧៩២ ៩៩០ KTA38-G2A ៨៩៥ O O
TC1100 ៨០០ ១០០០ ៨៨០ ១១០០ KTA38-G5 ៩៧០ O O
TC1250 ៩០០ ១១២៥ ៩៩០ ១២៥០ KTA38-G9 ១០៨៩ O O
TC1375 ១០០០ ១២៥០ ១១០០ ១៣៧៥ KTA50-G3 ១២២៧ O O
TC1375 ១០០០ 20 ១១០០ ១៣៧៥ QSK38-G5 ១២២៤ O O
TC1500 ១១០០ ១៣៧៥ ១២១០ ១៥០០ KTA50-G8 ១៤២៩ O O
TC1650 ១២០០ ១៥០០ ១៣២០ ១៦៥០ KTA50-GS8 ១៤២៩ O O
TC1875 ១៣៦៤ ១៧០៥ ១៥០០ ១៨៧៥ KTA50-G15 ១៥៨៣ O O
ម៉ូដែល GENSET PRIME POWER
(KW)
PRIME POWER
(KVA)
ថាមពលឈរ
(KW)
ថាមពលឈរ
(KVA)
ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីន
បានវាយតម្លៃ
ថាមពល
(KW)
បើក ការពារសំឡេង ឈុតខ្លីៗ
TC28 20 25 22 28 4B3.9-G11 23 O O O
TC33 24 30 26 33 4B3.9-G2 30 O O O
TC39 28 35 31 39 4B3.9-G12 33 O O O
TC50 36 45 40 50 4BT3.9-G2 40 O O O
TC69 50 63 55 69 4BTA3.9-G2 60 O O O
TC83 60 75 66 83 4BTA3.9-G2 67 O O O
TC100 72 90 79 ១០០ 4BTA3.9-G11 80 O O O
TC116 84 ១០៥ 92 ១១៦ 6BT5.9-G2 ១០០ O O O
TC138 ១០០ ១២៥ ១១០ ១៣៨ 6BT5.9-G2 ១១៥ O O O
TC144 ១០៥ ១៣១ ១១៦ ១៤៤ 6BTA5.9-G2 ១២០ O O O
TC160 ១១៦ ១៤៥ ១២៨ ១៦០ 6BTAA5.9-G2 ១៣២ O O O
TC176 ១២៨ ១៦០ ១៤១ ១៧៦ 6BTAA5.9-G12 ១៥០ O O O
TC206 ១៥០ ១៨៨ ១៦៥ ២០៦ 6CTA8.3-G2 ១៧០ O O O
TC220 ១៦០ ២០០ ១៧៦ ២២០ 6CTAA8.3-G2 ១៩០ O O O
TC275 ២០០ ២៥០ ២២០ ២៧៥ 6LTAA8.9-G2 ២៣៥ O O O
TC303 ២២០ ២៧៥ ២៤២ ៣០៣ 6LTAA8.9-G3 ២៥៥ O O O
TC314 ២២៨ ២៨៥ ២៥១ ៣១៤ 6LTAA9.5-G3 ២៦៥ O O O
TC344 ២៥០ ៣១៣ ២៧៥ ៣៤៤ 6LTAA9.5-G1 ២៨០ O O O
TC413 ៣០០ ៣៧៥ ៣៣០ ៤១៣ 6ZTAA13-G3 ៣៤០ O O O
TC481 ៣៥០ ៤៣៨ ៣៨៥ ៤៨១ 6ZTAA13-G2 ៣៩០ O O O
TC481 ៣៥០ ៤៣៨ ៣៨៥ ៤៨១ 6ZTAA13-G4 ៤០០ O O O
TC275 ២០០ ២៥០ ២២០ ២៧៥ NT855-GA ២៣៥ O O O
TC344 ២៥០ ៣១៣ ២៧៥ ៣៤៤ NTA855-G1 ២៨៧ O O O
TC385 ២៨០ ៣៥០ ៣០៨ ៣៨៥ NTA855-G1B ៣១៣ O O O
TC385 ២៨០ ៣៥០ ៣០៨ ៣៨៥ NTA855-G2 ៣១៣ O O O
TC440 ៣២០ ៤០០ ៣៥២ ៤៤០ NTA855-G3 ៣៥៨ O O O
TC440 ៣២០ ៤០០ ៣៥២ ៤៤០ QSNT-G3 ៣៥៨ O O O
TC481 ៣៥០ ៤៣៨ ៣៨៥ ៤៨១ KTA19-G2 ៣៩២ O O O
TC550 ៤០០ ៥០០ ៤៤០ ៥៥០ KTA19-G3 ៤៦៣ O O O
TC625 ៤៥០ ៥៦៣ ៤៩៥ ៦២៥ KTA19-G3A ៥០៧ O O O
TC625 ៤៥០ ៥៦៣ ៤៩៥ ៦២៥ KTA19-G4 ៥០៧ O O O
TC646 ៤៧០ ៥៨៨ ៥១៧ ៦៤៦ KTAA19-G5 ៥៣៣ O O O
TC688 ៥០០ ៦២៥ ៥៥០ ៦៨៨ QSK19-G4 ៥៥៩ O O
TC743 ៥៤០ ៦៧៥ ៥៩៤ ៧៤៣ KTAA19-G6A ៥៩០ O O
TC756 ៥៥០ ៦៨៨ ៦០៥ ៧៥៦ QSK19-G5 ៦០៨ O O
TC756 ៥៥០ ៦៨៨ ៦០៥ ៧៥៦ QSK19-G8 ៦០៨ O O
TC853 ៦២០ ៧៧៥ ៦៨២ ៨៥៣ KT38-G ៦៧៩ O O
TC963 ៧០០ ៨៧៥ ៧៧០ ៩៦៣ KTA38-G1 ៧៦៨ O O
TC1000 ៧២០ ៩០០ ៧៩២ ១០០០ KTA38-G2 ៨០៩ O O
TC1031 ៧៥០ ៩៣៨ ៨២៥ ១០៣១ KTA38-G2B ៨៣០ O O
TC1100 ៨០០ ១០០០ ៨៨០ ១១០០ KTA38-G2A ៩១៥ O O
TC1250 ៩០០ ១១២៥ ៩៩០ ១២៥០ KTA38-G4 ១០០៧ O O
TC1320 ៩៦០ ១២០០ ១០៥៦ ១៣២០ QSK38-G5 ១០៦៣ O O
TC1375 ១០០០ ១២៥០ ១១០០ ១៣៧៥ KTA38-G9 ១១០០ O O
TC1500 ១១០០ ១៣៧៥ ១២១០ ១៥០០ KTA50-G3 ១២២០ O O
TC1500 ១១០០ ១៣៧៥ ១២១០ ១៥០០ QSK38-G4 ១២៣១ O O
TC1650 ១២០០ ១៥០០ ១៣២០ ១៦៥០ KTA50-G9 ១៣៨៤ O O

លក្ខណៈពិសេស

1. ប្លុកម៉ាស៊ីនដែលធ្វើពីដែកអ៊ីណុកដែលមានកម្លាំងខ្ពស់មានភាពរឹងល្អ រំញ័រទាប និងសំលេងរំខានទាប។

2. ម៉ាស៊ីនត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងវ៉ាល់បួនក្នុងមួយស៊ីឡាំងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពល្បាយខ្យល់ / ឥន្ធនៈ;

3. ម៉ាស៊ីនមួយចំនួនទទួលយកប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈ PT ដែលត្រូវបានប៉ាតង់ដោយ Cummins ជាមួយនឹងការរចនាការពារលើសល្បឿនតែមួយគត់។

4. ម៉ាស៊ីនមួយចំនួនទទួលយកឧបករណ៍បញ្ជាអេឡិចត្រូនិក ដែលអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវថាមពលម៉ាស៊ីន និងស្តង់ដារការបំភាយឧស្ម័ន និងណែនាំការថែទាំម៉ាស៊ីន។

5. ស៊េរី Q ទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាផ្លូវដែកធម្មតាដែលមានសម្ពាធខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់។

6. រយៈពេលជួសជុលវែងបំផុតអាចឈានដល់ 20000 ម៉ោង។

7. បណ្តាញសេវាសកល សេវាងាយស្រួល។

Stamford (ចក្រភពអង់គ្លេស), Leroy Somer (បារាំង) ឬម៉ារ៉ាតុង (សហរដ្ឋអាមេរិក) មាន


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ